غزل/ سپوږمۍ

0 626

دی زخمې منظر ته ته راځی کنه ؟
ما پسې ګودر ته ، ته راځې کنه؟

ما په خپلو وینو لاس سره کړی دي
دا واری اختر ته، ته راځې کنه؟

ستا کابل زما کابل یوه وینه
څنګه اشنغر ته، ته راڅې کنه؟

ولس دې زما څومره ځورولې دې
بیا ورځ د محشر ته، ته راځې کنه؟

ټول مې په یو خوله کړه په یو آواز
دې سولې اشر ته، ته راځې کنه؟

ګوره ! نه به زه یمه، نه ته سبا
د سپوږمۍ خبر ته ته راځې کنه؟

Leave A Reply