خوله لګوي/ ع. عليمي

0 632

هــر مــيــن د خـپـل دلـبـر پـر زنـخـدان خـولـه لگـوي
د گـلاب پـر ښـايـسـتـه پـاڼـو بــوراگان خـولـه لگوي
لـيـونـی سـپـی پـر ادم او پــر حـيـوان ښخوي داړې
خـو انسان چـې لــيــونی شــي پر انسان خوله لگوي
وزې پسـونـه مـاتــوي چــې د ځنګله لـيـوه شي وږی
پـر کارګر بـزګـر, پانګوال او شتمن خـان خوله لگوي
پـر افـغـان چـې يـرغـل وکـړي بـهـرنـي يـرغـلـگــران
نو افغان پر سترګو ړونـد شـي پر افغان خوله لگوي
په تـيـارو د جـهـالـت کــې دا لـه پـوهې پاتې شوي
د اسـلام “خـدمت” تـه ځي پـر مسلمان خوله لگوي
کـړي تـفـتـيـش د عـقـايـدو لـگـوي ټـاپـې د کــفـــر
پر خـادم د خـپـل وطـن تـل بـې ايـمان خوله لگوي
ځان ته ستن جوړوی نه شي چې پرې وگنډي کالي
سوځول د ښوونځو کړي پر خپل ځان خوله لگوي
لاپـې شـاپـې د تـقـوا يـې کـڼـوي شـنـوا غـوږونــه
کړي دعـوا د فضيلت ستر لـوټـمـاران خـولـه لگوي
فساد دود دی د هيچا يې پر کـولـو شر م نه شته
هـر دفـتر کې ښه څرگند رشوتخواران خوله لگوي
ای مظلومو افغانانو سـره يـو شـئ مـتـحـد شـئ
نور د ظلم غاښونه مات کړئ ظالمان خوله لگوي
22.09.2014 ع. عليمي

Leave A Reply