ته خبر نه یې/ ذکیه باران

0 714

تا پسې لوګی شومه لمبه شوم ته خبر نه یې
باد مې وړي سپېره شومه ایره شوم ته خبر نه وې

تا به زلیخا راته ویل یوسفه چېرته یې
تا پسې هغه شومه ړنده شوم ته خبر نه یې

تا ته خو بې درده ښکارېدمه رانه لاړلې
زه د ارمانونو هدیره شوم ته خبر نه یې

ته له واورې جوړ شوې زه له تورې تیږې جوړه شوم
ته که بت شوې زه هم مجسمه شوم ته خبر نه یې

ستا د یارۍ تور و ګرانه دا سزا یې راکړله
پلار غوندې سپین ږیري ته کوژده شوم ته خبر نه یې

ستا په شاعرۍ کې زه یم ته کوه انکار جانه
ستا په هر غزل کې قافیه شوم ته خبر نه یې

کله چې باران شي درته یاده شمه وژاړې
بېا دې په للمي زړه کې راشنه شوم ته خبر نه یې

Leave A Reply