غزل/ سپوږمۍ خرم

0 598

جوړې دې زما د راز خبرونه خبری کړې
ولې دې شاعری کړی او ولی د ې سندرې کړې
اوس به دهغۍ مرغۍ بچي ځااله کې څه وخوري؟
تا چې ورته ماتې د الوت دواړه وزرې کړې
ولی دې په سرو وینو ککړ کړ دا د خدای مخلوق؟
ولې دې انسان د غوښو جوړې ملغلرې کړې
سوال درته کومه د ټوپک سړیه کینه نور !
غږ دې د ټوپک راته د غره هوسۍ اوترې کړې
وکړه یقین وه سپوږمۍ، ستا د هوا هغه باز
ستا د بام په سر ماتې هغه سپینې کوترې کړې

Leave A Reply