غزل/ رحیمه پښتونیار

0 545

نن مې د غم پیــــاله شراب نــــڅوي
د سترګو نـــم کې مې شباب نڅوي

بربڼـــه چـــا مې کړه د عشق پرښته
چې محبــت در کې حـــجاب نـڅوي

د ژوند سلګۍ مې سندریـــزه شـولې
نغمې یې ماته خـــوږ ربــاب نڅوي

د ویرانو ازغــو ته مــــه ژاړه زړه
په وچ بدن کې د درد تــاب نڅـوي

رنګ مې مه ګوره د نصیب صیاده
د ژوند ډګر کې تور عقاب نــــڅوي

چې ځان ،ځاني وه غرور یې کاوه
رحیمه اوس هغه جناب نــــــ-څوي

Leave A Reply