ښه مې وکړل/ ذکیه باران

0 721

قسمت بدي وکړله چیغې مې کړې ښه مې وکړل
خدای خدایي وکړله چیغې مې کړې ښه مې وکړل

تا په تیاره کې غیږ کې ونیولم مچ دې کړمه
ما رسوایي وکړله چیغې مې کړې ښه مې وکړل

ستا د واده په شپه مې زړه په چویدو و چې تا
بېوفایي وکړله چیغې مې کړې ښه مې وکړل

ما په تیارو کې پټ ژړل تندر راپرېوتلو
چا رڼایي وکړله چیغې مې کړې ښه مې وکړل

ډارنه! ته رانه منکر شوې خو ما ستا په نامه
ښه شاعري وکړله چیغې مې کړې ښه مې وکړل

ما بې له تانه په ژوند تیل وشیندل ومې سوله
تا زنده ګي وکړله چیغې مې کړې ښه مې وکړل

باران چې واورېده شپه مونږ کره پاتې شولې
ما خوشالي وکړله چیغې مې کړې ښه مې وکړل

ذ. باران

Leave A Reply