غزل / سپوږمۍ خرم

0 1,199

نه کوی اقرار دی نوره ستړې کړم
بس دی انتظار دی نوره ستړې کړم

چم ګاون‌‌‌‌‌‌‌‌‌ډ کښې یاده په شرابو شوم
غم ددی خمار دی نوره ستړې کړم

بس دی کنه نور جنګونه مه کوه
بس دی په آزار دې نوره ستړې کړم

تورو شپو کښې هر کتاب دعشق ګورم
زغم د دی انکار دی نوره ستړې کړم

نیمګړۍ ده دنیا او دا نیمګړی ژوند
صبر دمقدار دی نوره ستړې کړم

ستوري د اسمان شمار په خپل هنر
واه سپوږمۍ رفتار دی نوره ستړې کړم

سپوږمۍ

Leave A Reply