کاڼي/ محمد صفر خواریکښ

0 806

غرونه خو کاڼي وو، اوس شول دلته سیندونه کاڼي
ځـيـنو ساتـلي دي سـینو کې ، دلـته زړونه کاڼي

عقل او پوهه يې مغزو ته ، لاره نشي موندی
ډېرو تنو باندې بار شوي ، وچ سرونه کاڼي

د جانان کلي ته روان یم ، چې دیدن يې وکړم
خودلته سپي ازاد ګرزېږي ، زنځیرونه کاڼي

د مېخانې له پوخ ساقي سره ، مې جام پورته کړ
جام يې له مـيـو نه خـالي و، کـنډولونه کاڼي

که خواريکښه ددې کاڼو صیقل ، سخت هم ښکاري
همت پکار دی هسې نه ، چې شي لاسونه کاڼي

۰۵/۰۶/ ۲۰۱۷ – کوپنهاګن

Leave A Reply