غزل / عابده فرهنګ

0 663

مړه دې کړمه تاته باقي ژوند ژوند
وي چې میین هغه سړي ژوند ژوند

ستا نه بغېر هره شېبه مرګ ګڼم
ستا په نوم زما زنده ګي ژوند ژوند

غرونو ته چې خېژي لېوني نه دي
دغه د صحرا لېوني ژوند ژوند

ټول عمر روژه روژه دا یو ثواب
خیر شي د لبانو ساقي ژوند ژوند

حسن یې پاچا کړ ځان غلام غلام
وي دې په دنیا بدرنګي ژوند ژوند

څوک چې عابده باندې بایلي زړګی
داسې قرباني چې کوي ژوند ژوند

کابل هېوادوال بلاکونه

Leave A Reply