غزل /هوسۍ څاروان

0 635

دا سپين لمر دا ستا پشان دى بختوره
زه سپوږمۍ په توره شپه شم درته ګورم

ستا ياري د مجازي دونيا تصوير دى
زه به سپينه ائينه شم درته ګورم

د نظر غشې دې بل طرف ته مه وړه
زه له تانه صدقه شم درته ګورم

چې د مصر بازارونه او بادشاهي وائ
ته يوسف زه زليخا شم درته ګورم

د هوسۍ زړه د انسان دي ورته پام کړه
هسې نه درنه خپه شم درته ګورم

Leave A Reply