غزل / سید شاه سعود

0 1,247

نن رڼا رڼا ده ځان پکې لاهو په سترګو وینم
ستا اواز په سترګو وینم ستا خوشبو په سترګو وینم

د شیبې شیبې کیسه ده بس رنځیږم او رغیږم
نه مې رنځ په سترګو ښکاري نه دارو په سترګو وینم

نه مې ذکر په تیاره دی نه مې فکر په تیاره دی
حق او هو په ژبه وایم حق او هوو په سترګو وینم

دا ژوندون دی او که ګپ دی زندګي ده که ټګي ده
دا دنیا ده که فریب دی یو جادو په سترګو وینم

تر ګنګا او تر فراطه اباسین لاسونه کړي
چې لختي نه لپه ډکه کړم امو په سترګو وینم

کایناتو کې مې زړه او نظر ستړی شي سعوده
بیاچې سترګې غړومه خپل زانو په سترګو وینم

Leave A Reply