غزل/ شاه نواز باقر

0 2,548

ستا د ليدو ارمان کوم او سترگې نه لرمه
سترگې په ځمکه جوړوم او سترگې نه لرمه

د ژوند بنياد مې شروع کړی دی چې څنګه به وي ؟
خښتې په يو بل باندې ږدم او سترگې او نه لرمه

ماته د خپلې بربادۍ احساس هم نه راکوي
ستا تصويرونه سوزوم او سترگې نه لرمه

ډيرې غصې نه ديوالونه په خندا شو راته
چې شيشې ولې پاکوم او سترگې نه لرمه؟

کيداشي ستوري وي باقره! ماته څه پته ده ؟
کاڼي اوبو ته غورځوم او سترگې نه لرمه

Leave A Reply