پښتونه !/ الھام قیام

0 575

تاته ټول بدرنګ خوبان ښکاري پښتونه
ټول پردي درته یاران ښکاري پښتونه

ته د ژوند ھرحقیقت ته چپه ګورې
تاته خپل دښمن جانان ښکاري پښتونه

پخپل سود اوزیان دې لاھم نه پوھیږې
خپل مفاد درته خپل زیان ښکاري پښتونه

جھالت خوله ایمان سره سرنه خوري
تاته خپل جھل ایمان ښکاري پښتونه

د ھرچاچی ښه اوږده ږیره په مخ وي
تاته ھم سم مسلمان ښکاري پښتونه

نورد ښواوبدوفرق کوي خوتاته
د چا بد ھم لوی احسان ښکاري پښتونه

د خپل ځان پرضد دې ھروخت قیام کړی
ټول جھان درته حیران ښکاري پښتونه
الھام قیام
30/05/17

Leave A Reply