غزل / سپوږمۍ

0 948

پښتو باندې ژوندۍ یمه پښتو باندې به مرمه
دننګ ټپه ټپه ، یمه ټپو باندې به مرمه

یوالی که زما وطن ته کومو زلمو راوړ
وعده کوم په هغو شا زلمو باندې به مرمه

ملاله میوندۍ یمه اغیاره خبر نه ېې
قربان شم د وطنه، په سردرو باندې به مرمه

د نوی دور پښتنو ته می وصیت دی
چې مرمه دپښتو په پلارګنو باندې به مرمه

سپوږمۍ ته ضرورت دی دسپوږمۍ رڼا رنګینه
سپوږمۍ دا ستا دی ښکلو پلوشو باندې به مرمه

Leave A Reply