غزل/ شاهنواز باقر

0 1,079

د دوهم ځل د محبت لپاره زيار پکار دى
زما د زړه په وران محل باندې لږ کار پکار دى

ماته کتاب او قلم راکړئ هر ميدان ګټمه
ماته يو ډال پکار دى ماته يو تلوار پکار دى

د زړه جومات کې مې غمونه اعتکاف ته ناست دي
اختر به کله وي نور څومره انتظار پکار دى؟

ستوري رنځور دي د سپوږمۍ پسې اسمان خفه دى
تيارې تړمه په زنځير باندې سهار پکار دى

يا به ګريوان ګنډم او يا به پرې پرهر ګنډمه
باقره څه يې کوي ته خو زما تار پکار دى

Leave A Reply