غزل

0 567

نیم ړانده دي، نیم کاڼه دي ،پښتانه دي
ژوند لري خو لکه مړه دي ،پښتانه دي

د بیلتون کرښه یې منځ کي غځېدلې
لر و بر ورته پراته دي،پښتانه دي

دا چي سر ته یې ولاړ چاړه په لاس دي
دا چي لاندي تر چاړه دي،پښتانه دي

ستر بابا یې د ډیلي په تخت باچا و
خوار لمسي یې بې کاله دي،پښتانه دي

سیال قومونه یې ټول ویښ دي او روان دي
دوی پیتاوي ته ویده دي،پښتانه دي

لېوان ټول د دوی په غوښو ماړه شوي
رمه ګرځي بې شپانه دي،پښتانه دي

چي پسوللي تل د علم په ګاڼه وي
پښتانه دي، پښتانه دی،پښتانه دي

Leave A Reply