جلال امرخيل / غزل

0 2,268

که تور ماښام یم ، که منظر د مازیګر ښکارم
هر څه چې ښکارم ستا د مینې په اثر ښکارم

دوه څاڅکو اوښکو مې بلا جینکۍ تیرویستې
زه نوره دښته یم خو دوی ته شین ګودر ښکارم

د دریاب ما سره بدي ده ، چې ورډوب کړم ځان
څو شیبې وروسته بیا د تورو غرو پر سر ښکارم

بس خو د سترګو له شناخت نه اخوا هیڅ نه یم
زه بس همدغه یم چې تا ته په نظر ښکارم

مخالفت له مې لښکرې سازوي یاران
نه یم، خو ښه شوه دا چې دوی ته زورور ښکارم

د ټکو ځای مې وړاندې وروسته سره څه کړ چې
چا ته شاعر ښکارم او چا ته جادوګر ښکارم

ما ته یې ویل جلاله ! ما نه مرور ښکارې
ما ورته ویل نه ، له خپل ځان نه مرور ښکارم

Leave A Reply