غزل / هیله افغانۍ

0 971

امید شته دی چې ارمان ته به ور رسم
چې تعلیم کووم میدان ته به ور رسم

دا منمه چې لږ لرې رانه تللې
چې همت وکړم کاروان ته به ور رسم

ته زما د استعداد نه خبر نه ئې
چې لږ زغم تیر کړم اسمان ته به ور رسم

ما لیدلې خوب زما پوره باور دی
یوه ورځ به وي جانان ته به ور رسم

د وطن ناسازو مونږ ټول حیوانان کړو
لا انسان یم نو انسان ته به ور رسم

په بې دینو کې مې ژوند دی افغانۍ یم
هیله منده یم ایمان ته به ور رسم

افغانۍ

Leave A Reply