‎ غزل / هيله افغانۍ

0 504

‎زه چې کله ستا نه بيله شوې يم
‎زه د هغې ورځې نه مړه شوې يم

‎زه هم بې ګناه په زړه سورۍ شومه
‎زه هم بې ګناه شهيده شوې يم

‎ما د اصلې ژوند منزل پيدا نه کړ
‎زه تش په يو خيال کې ورکه شوې يم

‎وګوره اوس تا پسې زه نه ژاړم
‎وګوره رښتيا هوښياره شوې يم

‎اي افغانۍ څنګه ځان ورياد کړمه
‎اي افغانۍ څنګه يې هيره شوې يم

Leave A Reply