پښتنو ته د آباسين آواز/ امان الله سېلاب ساپي

0 630
اى لروبر محكوم آزاد پښتونه
 څه شي مخمور كړې انتظار يې څله؟
 زه غورزنګونه ستا په نوم وهمه
 ته دربدر او ناكرار يې څله؟
 ستا په تاريخ زه افتخار لرمه
 ته نو لـه ژوند څخه بېزار يې څله؟
 دا كاڼي بوټي درته ځير دي بېل بېل
 چې نن ته خدايږو خواروزار يې څله؟
 څه خو لږ فكر او نظر كړه پيدا
 د استعمار په دام دوچار يې څله؟
 لاليه ويښ شه تير عظمت دې څه شو؟
 آ تيره توره متانت دې څه شو؟
 ستا د تاريخ پاڼه چې وګورمه
 مستې چپې مې په خيزو راشي
 چې دې راياد شي تير شوكت او هيبت
 زما چپې په غورزنګو راشي
 ستا د همت او زوړ دبدب په نامه
 ځمكه هوا په خوځېدو راشي
 چې تاترې ته دې ايمل كړي څوك ياد
 له خوشالۍ په مستېدو راشي
 د خوشال خان د نوم اواز چې وشي
 ګور كې اورنګ په لړزېدو راشي
 نو تاته وايم ته ناچار كړې څه شي؟
 تسخير په جال د استعمار كړې څه شي؟
 پاڅه زه نور تاته كتلى نه شم
 دا بده ورځ دې قبلولى نشم
 مونږ دې تاريخ كله دې حال ته پرېږدي
 ستا دا ژوندون نور زه منلى نشم
 د استعمار ښامار كړې هضم ګوری
 پاڅه دا حال دې زه زغملى نشم
 هله زنځير د اسارت وشلوه
 نور دې په حال زه ژړېدلى نشم
 ستا په دې حال يم په ژړا او حسرت
 د ژړا شور اوس ټينګولى نشم
 لاليه بيا دې تير شوكت غواړمه
 ستا پخوانى ننګ او غيرت غواړمه
 ماله خوشال بابا پيغام راكړى
 ونيسئ غوږ لږ شئ خبر پښتنو
 وايي بچوړو انتظار وشلوئ
 سره راغونډ شئ لروبر پښتنو
 ما امانت پت او ناموس پرېښى
 زما په لوروكړئ نظر پښتنو
 تاريخ دى منځ كې شهادت ته تيار
 لويو وړو د سم او غر پښتنو
 په ماله غمه دلته ګورتنګ شوى
 تپوس په كار دى د خيبر پښتنو
 بچيانو زه ستاسو ذلت نه منم
 ستاسو ژوندون په اسارت نه منم
Leave A Reply