غزل/ هیله افغانۍ

0 673

زما وطنه زما ځانــــــــــــــــــــــــه قربان شم لۀ تا

زما خايسته افغانســـــــــــــــــتانه قربان شم لۀ تا

ويده بــــــــــــــــچي دې ویښومه د غفلت د خوبه

زۀ بۀ ټپه شم يا قـــــــــــــــــربانه قربان شم لۀ تا

هميش پۀ خيال کې ښکلوم ستا د وجود زخمونه

هر چا شهيــــــــــــــد کړلې جانانه قربان شم لۀ تا

کله بۀ مونږ سره يو ځاې شو لر او بر افــــــغانان

زرې زرې دې کړم ارمانـــــــــــــــه قربان شم لۀ تا

افغــــــــــــانۍ تل درباندې فخر کوې وياړې پۀ تا

زما سربازه قــــــــــــــــــــهرمانه قربان شم لۀ تا

Leave A Reply