غزل / هیله افغانۍ

0 679

 په تا مئينه یمه نن درته اظهار کومه
په پښتنه ژبه جانانه دا اقرار کومه

که هر څو وایې چې زه نه درځمه نه درځمه
زه به جانانه تر سحره انتظار کومه

نیمه شپه ټول خلق ویده شي ما له خوب نه راځي
زه ټوله شپه ویښه یم غم د نازک یار کومه

نن دې مظلومه لاس په مینه نیسم راشه خوا له
که الله وغواړي همیش به دا نیک کار کومه

ما افغانۍ له یې زخمونه داسې بیا تازه کړه
چې څوک قربان وکړي نو زه ورته ځار ځار کومه

Leave A Reply