اى زموږ هيواده/ امان الله سېلاب ساپي

0 582
ستا لوړې څوكې اى زمونږ هيواده
 ماته د زوړ تاريخ اثر ښكاري
 ستا يوسفزي ما من، مومند او صافي
 ماته دشنې تورې جوهر ښكاري
 وزير، مسيد، ستا اڅكزي وطنه
 ماته د ننګ غيرت وزرښكاري
 خټك، بلوڅ ستا سلارزي وطنه
 ماته مدام لاس په خنجر ښكاري
 دا ستا شينواري، اپريدي، شموزي
 ماته لـه څېرمې نه زړور ښكاري
 په دې پوه شوې سرترسره دنيا
 خدايږو دا کوزه ده که بره دنيا
Leave A Reply