توره سپرډول سينګار دى د پښتون/ امان الله سېلاب ساپي

0 846
پښتونخوا ښكلى ګلزار دى د پښتون
 چې هم بڼ دى هم بهار دى د پښتون
 د وطن په پاڼه سرقربانوي تل
 په همدغه افتخار دى د پښتون
 د ښمنان يې همېشه دي زغلولي
 خونريزۍ كې سروكار دى د پښتون
 هميشه يې ښكاره كړې ده مېړانه
 ننګ غيرت ميراث د پلار دى د پښتون
 غلامي يې هيڅ منلې دچانه ده
 خان ملك كه خان او خوار دى د پښتون
 توپ ټوپك د پښتنو زلمو ګاڼه ده
 توره سپرډول سينګار دى د پښتون
 خپلواكۍ په لار كې سرقربانوي دوى
 دغه كار دغه روزګار دى د پښتون
 د غيرت او شجاعت سارى يې نشته
 دا صفت ښكلى يادګار دى د پښتون
 معشوقه د هر پښتون پښتونستان دى
 دغه يار او دا نګار دى د پښتون
 كه هدف دى كه مطلب خو آزادي ده
 دا خزان او هم بهار دى د پښتون
 خدايه زر جوړ يو آزاد پښتونستان كړې
 چې هم داشرف وقار دى د پښتون
 اى “سېلابه” ښه آزاد قلم پيدا كه
 آزادۍ ته انتظار دى د پښتون
1331
Leave A Reply