جوړ پښتونستان كه/ امان الله سېلاب ساپي

0 542
پښتونه پاڅه ځان سر لوړى په جهان كه
 جوړ پښتونستان كه
 پدې مرام باندې خپل سر او مال قربان كه
 جوړ پښتونستان كه
 پاڅيږه وكه همت ننګ و غيرت ملي وحدت
 ځانته كړه جوړ خپل حكومت
 پښتونه ويښ شه زر پوره دغه ارمان كه
 جوړ پښتونستان كه
 هله ملاتړوكه تيار شه نورله غفلت ځنې بيدار شه
 د پښتونخوا دبڼ مليار شه
 غيرت د تيرو پښتنو بيا نمايان كه
 جوړپښتونستان كه
 وكړه يووالى اتفاق واړه يوعهد يو ميثاق
 چې نور ونكړې افتراق
 په اتفاق او اتحاد وطن ودان كه
 جوړ پښتونستان كه
 پاڅه سېلابه كامه واله په منډه لاړشه پښتونخواله
 ګرويګ زيارت غاښي تيرا له
 دخپلواكۍ مزې زلميانو ته بيان كه
 جوړ پښتونستان كه
Leave A Reply