ازادۍ ليلی/ امان الله سېلاب ساپي

0 554
زه يمه پښتون او آزادي ده محبوبا زما
 زه يمه مجنون او آزادي ښكلې ليلا زما
 تل ددې په وصل پسې خيژي واويلا زما
 غير لـه دې نه نشته دى ګړۍ خوب و خندا زما
 دا زما آرزو دا مې ليلا چې مې ژوندون وي څو
 دا به يى نارې وي دا سورې چې يو پښتون وي څو
 څوك كه راته هر څومره په مخ كې تور جالونه ږدي
 يا مې څوك نيولو ته پټكې او دامونه ږدي
 يا زما د عزم ورانولو ته چلونه ږدي
 يا مې رنګارنګ غمونه مخكې لكه غرونه ږدي
 زه د آزادۍ د محبوبا د پريښودونه يم
 زه د دغه خپل هدف نه هېڅ د تېرېدونه يم
 زه په هيڅ ترتيب د آزادۍ نه تيريدى نشم
 دا د پلار نيكه ميراث په هيڅ شان پريښودى نشم
 بس دى نور قسم دى دا د صبر شپې كوى نشم
 خپلې پښتونخوا كې د پردو حكمونه وړى نشم
 يا به شم بې غمه زه “سيلاب” نور لـه خپګان څخه
 يا به سر نثار کړم له دې خپل پښتونستان څخه
Leave A Reply

Your email address will not be published.