سپوږمۍ/غزل

0 508

په سترګو به یې ساتم ستا دردونه پښتانه دي
دا خاوره پښتنه ده او دا زړونه پښتانه دي

نو ګرانه زه او ته به سره څنګه یو ځای کیږو?
په مینځ کې مو ولاړ چې ، دیوالونه پښتانه دي

په داسې نیت راځه ! مه ګوره غرونه به دې وخوری
خبر نه یې له دې چې دغه غرونه پښتانه دي

اتله د دې خاورې ،هر خدمت په تا فرض شو
اتله ستا بدن کې چې رګونه پښتانه دي

خپل ورور وژنو د بل په لمسون دې ته پښتو واېې؟
جوړ شوي زمونږ څومره ضمیرونه پښتانه دي

سپوږمۍ په ما یې ستا دمخ رڼا نه پیر زو کیږي
زما په سر ولاړ دا اسمانونه پښتانه دي

 

Leave A Reply