بصیر بیدار ستوری/ خبر

0 376

نه شته د خوښۍ او د خندا خبر
هره ورځ به اوري د ژړا خبر

دلته تل ویر ساندي او دردونه دي
کله به وانه وروري کوم هوسا خبر

بیا د انسانانو قتل عام وشو !
بیا رسنو خپور کړلو همدا خبر

غوږ به دي همیش د غم خبر اوري
مړه شو شهیدان شو دلته بیا خبر

دروغو به تمام کلي وران کړي وي
څو چې رارسیږي د ریشتیا خبر

بیا مي سترګه رپي څه چل بیا وشو
وانه ورمه بیا کوم ناروا خبر

غوږ د بیدار ستړی انتظار کړلو
هیچا نن رانه وړه د اشنا خبر

Leave A Reply

Your email address will not be published.