ســیـاسـی پــیـژنـد/ ډاکټر کبیر ستوری

0 482

ویـــښ شــه ،رابــېدار شـــه، وخـت دې بیا د امتحان دی   ـ  ای پــــــښـتـــون ځــــلـــمیه

بې د پــښتو   ژبـې  نه، ســیا سـی پـیـژ نـد دی ګـــران دی   ـ  ای پــــــښـتـــون ځــــلـــمیه

 

پــا څـــــیــږه ، پـا څــیــږه  د حــــالا تـــــو رنـــــګ بــد ل کــړه

دې ډ ول حالا تـــو کــې ،خــــو سخـت زمونـــږ ګــزران دی

ویـــښ شــه ،رابــېدار شـــه، وخـت دې بیا د امتحان دی   ـ  ای پــــــښـتـــون ځــــلـــمیه

 

خـپل پـیژ نــد سـمبا ل کـه، پـه پـــښتو او پــښتونـوالـي

بــې له خپل پــيـژ نـد نـه ، پــیـژنـد لـی څــوک جــهان دی

ویـــښ شــه ،رابــېدار شـــه، وخـت دې بیا د امتحان دی   ـ  ای پــــــښـتـــون ځــــلـــمیه

 

بــرخه د پـــښتــو چـې خــوري، لـیکل پـه پــښتو نـه کـوي

لـــری لــــه مــقــــا م کـړه ،کـــه وزیـــر او کــــه ســلـطا ن دی

ویـــښ شــه ،رابــېدار شـــه، وخـت دې بیا د امتحان دی   ـ  ای پــــــښـتـــون ځــــلـــمیه

 

ســــــتـوری وائـــــي ،قــــا م چـــې کــــلـــه ژبــه رســولــی ده

وتــــی پــه قـــا مــونــو د د نــیــا کــې نــــــوم نـــشــان دی

ویـــښ شــه ،رابــېدار شـــه، وخـت دې بیا د امتحان دی   ـ  ای پــــــښـتـــون ځــــلـــمیه

Leave A Reply

Your email address will not be published.