غزل/ سپوږمۍ خرم

0 777

قربان له پښتنو شمه قربان شم له پښتو
راوړي به راته سوله سوکالــى لرم ارزو

وطن چې راته ساتي او وطن چې چا ساتلى
ترې ځار مې تور اوربل شه او لوګى يې دشملو

نفرت ته محبت ورزده کومه دامې کار
بې ننګو ته ننګ ښايم که څه ستړې کړم ټپو

په غره او په ښاريه کې مې لټون ده د يووالي
راځۍ پيغلو چې وکړو دا سمون لږ دزلمو

زما او دسپوږمۍ روغه هيچا ونګړه بس
زه ستړې کړمه ډيره دا د تشو خولو جرګو

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.