غزل / هیله افغانۍ

0 395

زما سیورې دې په تا شي لیونیه

او ستا هر غم دې زما شي لیونیه

ددې مینې بدل څه نو بنده ورکړي؟

چې څوک تاته په ژړا شي لیونیه

زلیخه دې زر کلن شکر ادا کړي

چې یوسف د چا دعا شي لیونیه

دا نو لویه خوشحالي د هغه کس ده

چې دې خوښ وي هغه ستا شي لیونیه

افغانۍ مسافرۍ کې داسې ده چې

په خندا کې په ژړا شي لیونیه

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.