څاڅکي/ سید منتظرشاه هاشمي

0 346

څاڅکو ته گورم

چې  راتوې شي

ترې را زرغون  شي شگۍ گلونه(۱)

بيا سره مله شي يو تربله …

لښتي  خړوب شي

بهاند بهاند

څپې څپې شي

 جوړ اباسين ترې

د تلسمسورو  سرو گلکڅو شي.

۲۰۱۷-۸-۲۶

(۱) يو راز دښتي گلونه

Leave A Reply

Your email address will not be published.