غزل/ شرر ساپی

0 594

هغه چې ســــترګې توروي راپسې
یا به مې وژني یا بــه مري راپسي

چّـــې راتـــه وګـــورې له ډېره تاوه
څوکې د خپلو ګوتو خورې راپسې

له روي غم نه دې بې غمه نه شوم
چېرته چې ځمه هلته ځي راپسې

چې يې له خوږ زړګي له کوره وځم
اوبه له ســـترګو نه شیندي راپسې

شرر که شونډې که لیمې غواړې
ګيډۍ ګېډۍ زلفې دې وړي راپسې

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.