غزل/ سپوږمۍ

0 423

 

هر پرهر لره ټکور ده
ښځه مور ده ښځه مور ده

دا دنيا ده پرې رنګینه
په دنیا یې حسن خور ده

جنتونه یې پښو لاندې
جنتونو کې ېې سور ده

بس اباده ابادي ده
بس اباد پرې هر يو کور ده

رڼاېې ده ځلیدونکې
رڼايي یې په هر لور ده

ربابونه دی نغمې دې
سپوږمۍ ژوند د ټنګ ټکور ده

سپوږمۍ

Leave A Reply