غزل/ غلام کامه وال

0 545

چې لاسو کې هتکړو ژبه پيدا کړه
په خپل ساز کې زولنو ژبه پيدا کړه

له مو دونه پسې ستړې ستړې ګرځم
خيال مې اوس دليونو ژبه پيدا کړه

که ستي شو په سکروټو نو زرغون شو
شين لوګي د سپيلنو ژبه پيدا کړه

دهجران کمر يي ونړاو له بيخه
له ليمو سره بڼو ژبه پيداکړه

نن به هسکه شمله درومو په سيالۍ کې
چې ترڅنګ مو لو پټو ژبه پيداکړه

اوس به هريوه تاړاک ته ځواب وايي
بغاوت کوي زلمو ژبه پيدا کړه

د پيړو سکوت يي مات کړ کامه واله
لرو، برو پښتنو ژبه پيدا کړه

Leave A Reply