غزل / خیال ستانکزی

0 284

غزل
درد سـره نـه کیــــږي له درد ځینــې پنا غواړمه
پنا ور وړمــــه رب ته خامـــخا ترې تــا غواړمه

شپه ده اوږده،څو ځلې ویښ،سړی ویده شي پکې
لمـره سر پورته کـــړه له غره،درنه رڼا غواړمه

وخته که مـرې،که پاتې کیـږې،زه به وا نه وړمه
د خپــلې ژبــې له وینــا،نور خپل اشنـا غواړمه

دا په ما څه وشـو په مـا،خوله مې له خاورو ډکه
د ژونـــد خوښیـــو تـه اور اچــوم،ژړا غواړمه

د غزل رنګ مې پیـکه شوی،په غزل کې مې نور
له خپل الهامه،ستا د شنو سترګو ښکلا غواړمه

خیال کې مې یې،لا مې له خیاله غورزولې نه یې
خیال کې دې ،ساتمه له خیاله دې بیا بیا غـواړمه

Leave A Reply