غزل / خیال ستانکزی

0 321

غزل

د غـــزل تـــاره،کندهـــاره،ناقــراره
په زړه چـــاود لکــه انــاره،ننګرهاره

دسکون سیلۍ مې ستړې ستړې کیږي
ځـم تــر داره،ستــا لپاره،پـــدې لاره

د فطـرت آهــــونه وژنمـــه روان یم
یم ناچـاره،خیر کړې لـوی پـروردګاره

پدې لاره مې دا زړه دومـره ښه ندی
یـاره نه ځم،یــاره ځمه،ستـــا لپــاره

د خیـالونو بازار ړنګ لکـه ماښام دی
منتظیــر یـم،نا کــراره،تـر سهــاره

Leave A Reply