غزل / خیال محمد ستانکزی

0 306

غزل

زه او زمــــا دا یـــاران
تـــږې للــمه زول باران

ستــړی یمــه ستړی یـم
ژونــد مې په اوږو تاوان

ستا نازکې سړې شونډې
کـــج باڼه آبـي چشمان

بې لـه تا ژونــدی نه یم
یمــــه بس په تــا ودان

خیال غریب او ستــا ادا
لکــه ځمکه پاس آسمان

Leave A Reply