غزل / مجیدقرار

0 528

په اوښکو څه پوهېږي چې چا غم نه وي لیدلی
ډبرو د صحرا کله شبنم نه وي لیدلی

یوه دارنګه معشوق ته د مخلوق ضرورت وي چې
ټول خلک پرې مین وي خو چا هم نه وي لیدلی

په مینه کې دا یوه خبره ډېره عجیبه ده
چې مخ د یار تر پایه سړي سم نه وي لیدلی

رقیب دې نن له کومه وه محفل ته لاره کړې
ما وېل چې ابرهه به لا حرم نه وي لیدلی

قراره باک یې نشته، نور به سل تورونه واخلو
چې سر مو زورورو ته چا خم نه وي لیدلی

Leave A Reply