غزل / مجید قرار

0 778

نه مشر، نه ولس دی، نه پاچا دی، نه وزیر
په اصل کې د ټولو وژل شوی دی ضمیر

غیرت مو زورورو ته ورکړی په ګروۍ
ایمان مو له مودو دی له ملا سره اسیر

هیڅ پاتې شوه د قبر ملایکو ته اړتیا
شیخان کوي کارونه د منکر او د نکیر

ضرور به را ټیټېږي هلته قدر د ایمان
چې چېرته بې ایمان د مومنانو وي امیر

چې بد غواړي د خاورې له یوې مخې دي بدرنګ
نور نشته دی قراره په بدرنګو کې توپير

Leave A Reply