غزل / اکرام الدین مفتون

0 542

اکرام الدین مفتون

ورور ته د بل ورور خبره نه کوو
مونږه کور په کور خبره نه کوو

مونږه يو معيار د مساوات لرو
دا د سپين او تور خبره نه کوو

نرم خوږ خصلت د خوشبويۍ لرو
ستا غوندې په شور خبره نه کوو

هر وختې مو ځان مظلوم ګڼلی دی
هيڅکله د زور خبـــــــــره نه کوو

مونږه په قيامت باندې ايمان لرو
دومره ژر د پور خبـــــــره نه کوو

مونږه افتخار په خپل تاريخ کوو
چاته د پېغور خبـــــــــره نه کوو

ژبه مو د لطف په مدار څرخي
واورې ته د اور خبره نه کوو

واک غواړو مفتونه په تمام جهان
مونږه د يو لور خبــــــره نه کوو

Leave A Reply