عزل / جلال امرخیل

0 480

تا سره به ستا په لاره نه ځمه
نور به په خندا په لاره نه ځمه

اوس د ځلمیتوب د جذبې کیف چیرې؟
اوس نو په هوا په لاره نه ځمه

عشقه خاتمه د زندګۍ مې شه
زه خو د بل چا په لاره نه ځمه

څومره چې عذاب راکوې ته راته
دومره خو خطا په لاره نه ځمه

ډیرې سوداګانې مې نیمګړې دي
هسې په سودا په لاره نه ځمه

تور به زه د عشق په لمن نه ږدمه
زه چې په رڼا په لاره نه ځمه

لاس مې دې جلاله ! په زړه ایښی دی
ځم خو بې له تا په لاره نه ځمه

Leave A Reply