شعر / عبدالمالک ستانیزی

0 547

د بل په پښو کى پرېوتل راته تر مرګه سخت دي
د بى غيرته ژوند کول راته تر مرګه سخت دي

بدخواهان ډېر لرم منم؛ چى سر ټيټي نه منم
چاته چمچه؛ چمچه کېدل راته تر مرګه سخت دي

ډېر څه له لاسه ورکووم د چا احسان نه منم
د چا احسان غاړه کى وړل راته تر مرګه سخت دي

بى د چا ډاډ او لاسنيوي نه ژوند پر مخه بيايم
د ۥطفيلي ژوند تېرول راته تر مرګه سخت دي

د زر او زور او د مادياتو پرواګير نه يمه
د رټل شوو نه؛ رټل راته تر مرګه سخت دي

زه ستانيزى يم او د خپلې ارادې مالک يم
خپل ځان په نورو خرڅول راته تر مرګه سخت دي

Leave A Reply