شعر / نعیمه خادم

0 446

تل کړې ننګیـــــــــالې د ننګیالو ننــــګه
منظور غوندې ښاغلو میــــــــړنو ننــګه
ورکړيه لاســـــــــونه د غیرت خــلــــکه
وکړئ د آنــــدکس د شا ځــــــلمو ننـــګه
زه په داسې کلـــکــو وروڼو ویـــــاړمــه
خود به یې کـــــــومه په شـــــعرو ننــــګه
ســـر چــې په تلې ږدي په ډګـــر د ننــګ
وکړيه د داســـــې پشتــــــنو ننـــــــــــګه
لعنت په ډیـــزلیـــــــانو دوســـــانو شــــــه
چــې نکـــوې د خوېندو په ټیــکرو ننــــګه
لاس د غیـــرت ورکړئ نر پښتــــون ته ژر
وکـــــړئ پښــتنو نن پــــه پښتـــــو ننــــګه
پښــــــتو ده یو سپیــــڅـــلی الــهي دســتور
ځــــکـــه یـــې کـــوم په وینــــو سرو ننګه

Leave A Reply