ته غلام يې د پنجاب /عظم الدين عليمي

0 469

دوستانو د پښتون ژغورنې د غورځنګ او د غورځنګ د وياړلي مشر, منظور پښتين, پر ضد مې د يو بې ننگه گلخاني خبرې همدا اوس واورېدې, سملاسي مې يو څه وليکل هيله ده د شډلو الفاظو په کارولو مې پړ ونه گڼئ.

ای مـلـکـه د خـيـبـره
ای مـلا د پـيـښـــوره
غوړه مال يابو نوکره
ای لـه ځــانـه ناخبره
ته غلام يې د پنجاب
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
دا وطــن د مــيــړنـيـانــو لـه امــــو تــر ابــاسـيـن
جـهـنـم تـه غـورځـولـی پـنـجـابـي مــالـوم لـعـيـن
لـوي لـښـکـر د اجـنـبـيـانـو تـه دلال شو پـه يـقـين
ډگـرونـه يې لاس کې ورکړل هوايي په سبا سپين
ځمکنۍ لارې يې خلاصې کړې ټـانـکـونو ته بيدين
پر خپل “دوست” طالب يې وشيندل بمونه آتشين
بيا يې غږ کړ جهاد فرض دی پـر کابل جنت پروره
ای مـلـکـه د خـيـبـره
ای مــلا د پـيـښــوره
غوړه مال يابو نوکره
ای لـه ځـانـه نـاخبره
ته غلام يې د پنجاب
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
هـر ملا مې مطلب نـه دی ملايان دي د دين ستنې
ښـه مـلا تـه مـې سلام دی چې د حق کوي څيړنې
هـر مـلـک چـې پـر ولس بـانـدې لري ښې پيرزوينې
د هـر چـا د سـتـرگو تـور وي هغه وړ وي د ستاينې
د پښتون د تحفظ ښکلي غورځنگ چې کړې غندنې
هغه شين بې لـکۍ خـر بوي يې راووځي له څرمنې
ای جـسـيـمـه بـې ثـمـره بــې شـعـور مـسـتانه خره
ای مـلـکـه د خـيـبـره
ای مــلا د پـيـښــوره
غوړه مال يابو نوکره
ای لـه ځـانـه نـاخبره
ته غلام يې د پنجاب
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
دا جـگـړه د تـرهـگـرۍ ده لـويـه لـوبـــه د اغـيـارو
د لاهور پـر مـرسته جــوړه او تپلې پر موږ خوارو
زرگـري جـنـگـونـو بـانـدې بـاور مـه کـړئ د مکارو
لـنـگ پـوښـان وتـلـي نـه دي اطـاعت نـه د بـادارو
راځئ ټول په گډه لاړ شو د منظور پښتين په لارو
ستړو ستړو مظلومانو ای لـه جـنـگ څخه بـيـزارو
اتـفـاق بــانـدې ژغـورلـی شـو ځـانـونـه لـه خـطـره
ای مـلـکـه د خـيـبـره
ای مــلا د پـيـښــوره
غوړه مال يابو نوکره
ای لـه ځـانـه نـاخبره
ته غلام يې د پنجاب
ـــــــــــــــــــ عظم الدين عليمي

Leave A Reply