منظور احمد پشتون ـ افغان/ داود شاه اپریدی

0 1,054

منظور احمد پشتون ـ افغان

   Manzoor Ahmad Pashtun – Afghan

 

بخلی شهید مسید نقیب الله جان  ( (خدای ج  

=========

            ګران ـ ګران لوی افغانستان        

              مور د آریــا ـ سنګر  د آسیا         

                          د آمو تر اباسینده پښتنه خاوره                     

            شریکه کورد لرو برو افغان      

———-

     یاغي مسید ـ منظور احمد پښتون ـ افغان

      د ګـران  لوی   وزیرستان

              د دنګو ـ دنګو غرونو سردار      

     د حریت د قافــلی  ســـالار    

         داود شاه اپـــــــریــــدی!

         ســــر   یـــی  پــــه  لاس

            ســر می  ورنه   نه  ځـــار  

——————-

    منظور پښتون  مغــــــرورپښتون

            د خپلواکي آزادي مجنون پښتون       

                   د محکوم مظلوم ولس د ژغـورنی             

                د صلح و عدالت،امنیت غــوښتون          

———-

     د ملی غورځنګ نه دی ځار ښم   

      د پښتونوالی وننګ نه دی ځار ښم 

    هڅکه شمله دی کـوزه مه ښه  

   د لرو برو افغانانو ویاړ پښتون

———-

               (الله اکبر) نظر نښی منظور پشتون      

         د یاغي وزیـــرستان مغرور پښتون

            په پناه و  عزت د (   الله)  اوسی 

               د ځپلواکي ـ آزادي  مجنون پښتون    

————

       د  لـــــوی (  الله   )   پـــه لاره  

             د اسیر ولس د ژغــــــورنی د پاره        

                        د ســرو   مال    نه    تیـــرښوی                

                منظور پښتون مغـــــرور پښتون        

 ————-

    د لـــــرو  برو  افغانانو  بهــــاره

              د حریت   د  قـــــافلی    سالاره        

          د  لـوی     یــــــاغی  وزیرستان     

            د دنګو  دنګو  غـرونو سـرداره     

      په پناه و عزت د (  الله   ) اوسی

         تل عزته  تل غیرته  تل بهــــاره 

————

         (الله اکبر)   نظر نښي منظور پشتون    

      تنــــدر  د آسمان مغـــــرور پښتون

———-

      ستا  سپیڅلی ،  پیاوړی پیغام

       د اسیر ولس د ژغــورنی پیغام

         انقلاب ـ انقلاب ـ لــرو بر افغان 

                      خپلواک    لــــــوی افغانستان             

               ———        

                  د دا ود شاه اپـریدي ! آرمــــان          

           د لـرو  برو پتمنو  افغاـانو آرمان   

            منـل  ښـوی قبول ښوی  پیغــام  

                    قابل  د تقــدیـــر  تمجید  پیغـــام             

————   

            پــــه  تـــوکـــــل  د (  الله   )        

              په هــــر   قیمــــت  مو    منلیی         

                           د سـر   په   قیمت   مــو    منلی                      

         ————-       

           د منظــــور مغـــرور   پښتـــون    

           وینـه   پښتـو  ده  پښتــنه   ده   

        د هیبتونو ، غیـرتونو خزانه ده

       پښتو: پت ښیکنه توره وفا و ننګ

        د لرو برو افغانانو هویت ـ هڅکه شمله ده   

 ————  

        قصه د میړانی دی لور په لور ده   

          کلی  په کلی کـور په کورده     

د پښتنی  خاوری د دشمنانو
د سلو کالو    

            د  جیـره  خــوارو   ګډاګیانو       

                              د شرمیدلو رقیبانو مخ تور ده                                                                     ———-

     (الله اکبر) نظر نښي منظور پشتون    

  تنـدر  د آسمان مغـــــرور پښتون

——–

     لـــرو بـــرو  پتمنو هیــواد والو

        د پښتنی خــــــاوری وارثـــانـــو         

        د ګـــران وطن  لــــوی افغانستان  

      د پښتنـی   خـــاوری   دشمنـــان

        مهاجـــر د هند برطانوی و ایـران

        بیشعوره   منفــوره  ګـــــــډاګیان

       په نامه د  پښتونستان ـ بلوچستان

        خـــراســــان   ـ  خــــرو اســــــان

         نڅیدو  ته ګـډیدو ته  یی پرینږدی

————–

       هدف: شوم  پلان د استکبار   

      په ملا مات لوی افغانستان ده

 —————-

         لـــ-رو  بـــرو  پتمنـو افغـــانـــانو       

       خپلـــــواکو ادیبانو  شاعـــرانــــو    

      پښتـانه   دری ژبــــو  بلــوچانو

         د اسیر ولس د ژغـــورنی د پاره 

      غلی مه کینی غــږ مو اوچت کړی

              وقت  د سیالي  و امتحـان  ده       

              تاریخ  ثبت  کیـــږي نه   پتیږي        

——

     یاغي منظور احمد پښتون  

               د کــــوزی  پښتونخــــوا  پښتـــــون                   

         په   خپلــــواکي  میــــن   پښتـــــون       

                                    منــــل   ښوي  منظـــــور ، پښتون                                          

—————–

             د  دیـورنـــد    المسیـــانــو  ته          

          د  بشـــریــت  دشمنانــــو  تـــــه     

                         د پښتنـي  خـــاور غـــاصبانــو ته                    

                      مـزدوره، منفورو ګډاګیانو یی  ته                

——– 

                         په  دشتـو  میــرو  کی غــروګی                     

            یوازی ـ  تنهــــا   پـــــرینــږدی       

———-             

پـــــه    تــــوکـــــــل   د   ( الله )

 لــــرو بـــــر  خپلــــــواک افغــــانان

منظــــور احمــــــد پښتون افغــــان

   داود شــــــاه اپـــریــــــدی افغــــان 

     پښتانه ، دری ژبـی ، بلــــــوچان  

  د  پښتنـــــــي    خـــــاوری  وارثان

———-

            د  یـــــاغـي  لوی   وزیـرستـــان   

        د یاغــــي هلمنــدو و اورزګــــا ن

            د لـــویی پکتیــــا ـ لویی تیـــــراه   

      د آدم خیلـو د آخــر دری د تیـــراه

         د کنـرو ننګـرهاروـ  لغمان ځمـریان

           هیڅ   کـــــ-له  به    نښـــي   غــلام  

————

          مـــونــــــږ   افغــــانان   یــــــــو 

         ننــــګ   د مــــونـــــږ غـــــلام  ده 

           مـــــونـــــږ    پښتـــــانـه    یــــــو  

         په     وطــن  مو سر  قــــربان  ده

————

Leave A Reply