پوهاند زيار- تارومار

0 269

 

پوهاند زيار- اکسفورډ ۱۵ اپرېل ۱۸

تارومار

يه اسمان ځمکې!

  لمر سپوږمۍ او ستورو!

 واړه  ليدوني او لودوني

 ياست  ټول

چې زه  ړنگ بنگ

او تارومار يم  هومره

توا،

– کټ مټ –

لکه مې خپل ټاټوبی،

لکه افغان افغانستان

   له سېلمې !!!

Leave A Reply