انځورگرې/ سیدمنتظرشاه هاشمي

0 364

روستی ځل دې

پښه نيولي شان

را وکتله شاته

يو سترگرپ کې دې

زما د ددواړو سترگو پر هنداره

يو ووړ شعر را انځور کړ

هغې کوچني شعر

لکه کوچنی،

له لاسه نيولی يم

کوڅه په کوڅه او کلي په کلي

راته د ستورو، پيرونو

او …

د پښه نيولو ښکالو گانو انځورونه

باسي.

 

تاجکان- پروان، ۳۱ وږی ۱۳۸۹

 

Leave A Reply