تور باد (يوه ترانه)/پوهاند دوکتور زيار

0 372

       (يوه ترانه)

پوهاند دوکتور زيار

 

تور باد

اور بل پر ارغوانو

ستي ستي هېواد

– – – –

باران  د اور و وينو

راووري له وُورو

له ځمکې او اسمانه

پر سمو او پر غرو

اور واخېست چنارانو

اور بل پر ارغوانو

ژړاده او فرياد

ډېرغله او لږ ساد

ستي ستي هېواد

ستي ستي هېواد

–  –  –  –

پرې  نښووه  يې هېڅ څيز

نه غر و نه لمن

شين بوټی نه اغزی

نه  گل  و نه  چمن

نه  ټل د نښترانو

اوربل پرارغوانو…

راغلی يو تور باد

پرسبرو هم شمشاد

ستي ستي هېواد

 

ستي ستي هېواد…

 

جگېږي شنې لوخړې

له تاندو گلکڅونو

له  گلو او گلڅانگو

له شنو شنو چمنونو

له ښکلو  سروگلانو

اوربل پر ارغوانو…

غرب- عرب کړ رابرباد

دا پارو پاميزاد

ستي ستي هېواد

ستي ستي هېواد

ستي ستي…

 

Leave A Reply