خلکو/عظم الدين عليمي

0 296

ښکلي گلـبـڼ کې څو لسيزې شوې خزان دی خلکو

هــر گـل رژيـږي بـهــار تــلـلـی گــريــزان دی خلکو
بــادونــو پـاڼـې پـاڼـې يـوړل پــــــه هـــوا گـلـونــه
د تــورو دوړو ډک نـاولـی مـسـت تـوپـان دی خلکو
څوک پيوستون ته نه پرېږدي تېښته ده يو لـه بلـه
دلـتـه سيلاب او د غضب وحـشـي بـاران دی خلکو
مـنـځ د امـو او ابـاسـيـن پــه غـمــخــانـه اووښـتی
پـه ويـر ژړا ټــول تـاريـخـي افـغـانستـان دی خلکو
دا جـغــرافــيــا سـخــتــو سـيـلـيـو اجـــاره نـيـولـې
گـورئ ځـپـلی هر مـظـلـوم غـريب انسان دی خلکو
دلـــتـــه اوســيــــږي رنــځـــيــدلـی کـړيـدلـی اولـس
ددې وگــړو نــړيـــوال نــوم يـــو افــغــان دی خلکو
راځـئ يـو بـل تـه ټـينـګ لاسـونـه ورکـړو لار ووهـو
په ځانځانۍ کې ورکيدون د هـر يـو ځان دی خلکو
دلــتــه فــعــالــې د اغــيــارو د لــمــســـون وسـيـلـې
د نـفـاق کـنـدې جـوړوي غـلـيـم شيـطــان دی خلکو
راځئ يو سوک شو ورانه خوله د پرديپال سمه کړو
د کــږو خــولــو د رغــاوي هــمــدا درمـــان دی خلکو

Leave A Reply